راهنما ثبت‌نام در مرکز فروشندگان جهش شاپ۱. اطلاعات فروشنده
اطلاعات شخصی فروشنده، اطلاعات تجاری، اطلاعات تماس

۲. بارگذاری مدارک
اطلاعات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، تصویر مدارک شخصی و تجاری

۳. اتمام ثبت نام

به جمع فروشندگان جهش شاپ خوش آمدید