سومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازائی ۱۶ الی ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی

سومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازائی 

۱۶ الی ۱۸ بهمن ۱۳۹۸

در تالار ابوریحان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

http://www.naigo.ir/