برچسب: تجهیزات پزشکی

اخبار مهندس احمد مسلمی در مصاحبه با خبرگزاری مهر / در پی ارسال نامه به وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

مهندس احمد مسلمی در مصاحبه با خبرگزاری مهر / در پی ارسال نامه به وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

اخبار لزوم ویرایش فیش ارزی برای تخصیص درهم امارات و امکان تغییر یورو اروپا به درهم امارات

لزوم ویرایش فیش ارزی برای تخصیص درهم امارات و امکان تغییر یورو اروپا به درهم امارات

اخبار رشته های مختلف می توانند در حوزه تجهیزات پزشکی اثرگذار باشند

رشته های مختلف می توانند در حوزه تجهیزات پزشکی اثرگذار باشند