برچسب: دکتر سعید نمکی

اخبار صحبت های وزیر بهداشت و پیک اصلی ویروس کرونا در ایران

صحبت های وزیر بهداشت و پیک اصلی ویروس کرونا در ایران

اخبار ۱۰۰۰ پروژه بهداشتی و درمانی در کشور آماده افتتاح است

۱۰۰۰ پروژه بهداشتی و درمانی در کشور آماده افتتاح است

اخبار پوشش “بیمه اجباری سلامت” برای ۸ میلیون نفر ایرانی

پوشش “بیمه اجباری سلامت” برای ۸ میلیون نفر ایرانی